لزوم و ضرورت تبلیغات

هر شخص حقیقی و حقوقی هدف خاصی برای تبلیغ محصول خود یا ارائه خدمات دنبال می کند. این اهداف عبارتند از:
۱- گرفتن سهم بازار
۲- افزایش درآمد
۳- تداوم فروش
۴- معرفی محصول جدید
۵- اطلاع رسانی و فرهنگ سازی
۶- کسب اعتبار و شهرت
۷- حضور در بازار و فراموش نشدن
۸-  حذف رقبا

مخاطب در تبلیغات در واقع هدف اصلی و محوری کلیدی در تبلیغ است که ضرورت تبلیغ را دو چندان می نماید. شناخت مخاطب، وضعیت شخصی و اجتماعی، روانشناسی و اطلاعات دیگر درباره او، در کسب بازدهی بیشتر از تبلیغات کمک می کند. در تبلیغات باید به طیف گوناگون مخاطبان توجه نمود؛ مانند:
۱- مخاطب عام: تمام افراد جامعه
۲- مخاطب خاص: یک قشر با صنعت و حرفه خاص مانند دامداران یا کشاورزان و…
۳- مخاطب موردی: گروهی از جامعه که در دوره ای خاص هدف تبلیغات قرار می گیرند مانند دانشجویان و…

نکته دیگری که پس از موارد فوق حائز اهمیت است، انتخاب رسانه درخور است. صاحب نظران معتقدند برای تأثیرگذار بودن تبلیغات باید رسانه ای انتخاب شود که صفات زیر را دارا باشد:
۱-  ماندگاری
۲-  تاثیرگذاری
۳ – فراگیری: تیراژ بالا داشته باشد و نیاز تبلیغ را با هر بودجه ای فراهم آورد.
بررسی تمامی موارد فوق، ضمن تعیین شیوه ها و ابزارهای مختلف تبلیغاتی متناسب با نوع محصول و برند موردنظر،  تخصص اصلی مشاور تبلیغاتی است که مسیری رو به رشد و موفقیت را پیش روی تولید کنندگان، صاحبان کالا، خدمات و … قرار می دهد.

مشاور تبلیغات

مشاور تبلیغات كسی است كه بینش و دانش وسیعی در بازاریابی و تبلیغات داشته، با توجه به تخصص ها و دانش های مرتبط با تبلیغات؛ مانند:  روابط عمومی،‌ ارتباطات،  اقتصاد،‌ جامعه شناسی، ادبیات، فلسفه، زبان شناسی، روانشناسی و بازاریابی بتواند برای برنامه ارتباطات بازاریابی به ویژه كمپین تبلیغات تصمیم سازی، تصمیم گیری و برنامه ریزی كند. در واقع عمل مشاوره تبلیغات یک فرآیند علمی است که از تحقیقات و پژوهش آغاز می شود و پس از طی مراحل تحلیلی به ارائه راهکار منجر می شود. یک مشاوره مؤثر تبلیغات وظیفه شفاف سازی ذهن سازمان را با توجه به داده های آماری، تحلیل های علمی و مشاهدات عینی و تجربی بر عهده دارد. به بیان دیگر مشاور تبلیغاتی درشركت ها و سازمان ها كمك می كند تا آرایش سخت افزاری، نرم افزاری و فكر افزاری ارتباطات بازاریابی تقویت شود و اهداف بازاریابی هرچه بیشتر با اهداف سازمانی همسو گردد. این همسویی می تواند برای یكپارچه سازی منابع بازاریابی، تسهیل فرایندهای بازاریابی،  سهولت ارتباطات،  خدمات،‌  فروش،‌ تولید و تجزیه تحلیل سازمان باشد.

انواع مشاوران درپروژه های تبلیغات

1- مشاوران پیش برنده: مشاورانی هستند كه به فكر پیش برد پروژه های تبلیغاتی با تحقیق،‌ توسعه و ارائه راهكارهای خلاقانه هستند. این مشاوران سعی دركشف فرصت های رسانه ای و مخاطبی درتبلیغات هستند.
2- مشاوران مدافع: مشاوران مدافع مانند شركت های مدافع در رقابت ها هستند و با توجه به پیشامد های محیط تبلیغاتی به ویژه رقبا عكس العمل مناسب را تدوین و اجرا می كنند.
3- مشاوران ترسیم گر: مشاورانی كه دربرنامه ریزی دقیق و آینده نگرانه برای پروژه های تبلیغاتی و عوامل مرتبط با آن تلاش می کنند.

انواع مشاوران ازدیدگاههای دیگر:

در ادبیات مختلف درتجزیه و تحلیل انواع مشاوران و مدیران کوشش هایی صورت پذیرفته است. نظریه پردازان مختلف سعی كرده اند تا برای مشاوره تقسیم بندی هایی داشته باشند كه به برخی ازآنها اشاره می شود.
برخی از نظریه پردازان مشاوران تجاری،‌ مدیریتی و تبلیغاتی را به دوگروه زیرتقسیم بندی می كنند:

الف) مشاوران سیستمی: نظریه سیستمی یك رشته مطالعات علمی است كه درآن ساختار پدیده ها، وابستگی اجزاء روش ها، معیارهای دائم و موقتی، رابطه های درونی و بیرونی، تأثیرهای احتمالی و… مورد بررسی قرارمی گیرند تا بتوانند اصول حاكم براجزا را بسنجند. درمشاوره سیستمی نیز، بررسی و تصمیم گیری درباره ساختاری از پدیده های علمی، هنری، تكنولوژیكی و… با وابستگی اجزاء روش ها، معیارهای دایمی و موقتی با رابطه های درونی و بیرونی و تأثیرهای احتمالی بر روی ذهن ها و فكرهای مخاطبان انجام می پذیرد. مشاوران سیستم درتبلیغات به بخش های زیرتقسیم می شوند:

1-  مشاوران سیستمی مفهومی
2-  مشاوران سیستمی عملیاتی
3-  مشاوران سیستمی طبیعی و مصنوعی
4-  مشاوران سیستمی باز و بسته
5-  مشاوران سیستمی ثابت و متغیر

ب‌) مشاوران استراتژیكی: استراتژی ها به خصوص استراتژی های تبلیغاتی ابزاری هستند كه شركت ها و سازمان ها می توانند بدان وسیله به هدف های بلند مدت بازاریابی خود دست یابند. درحالت دیگر، استراتژی تبلیغاتی علم تنظیم نقشه ای است برای حصول هدف هایی درمرحله ای خاص از ترویج و ترفیع محصول و معرفی آن یا خدمت به بازار.

مشاوران استراتژیكی مشاورانی هستند كه با توجه به چشم انداز و نگرش بلند مدت سعی درتنظیم و نقشه ها و راهكارهایی برای دستیابی سازمان به اهداف بلند مدت تبلیغاتی دارند. مشاوران استرتژیكی شامل موارد زیرهستند:
1-  مشاوران استراتژیك الگوریتمی
2-  مشاوران استراتژیك آرمانگرا یا فراگرا
3-  مشاوران استراتژیك ارزیابگرا
4-  مشاوران استراتژیك محتواگرا
5-  مشاوران استراتژیك تحقیق گرا
6- مشاوران استراتژیك توسعه گرا

برای انجام مشاوره تبلیغاتی به وسیله صاحب نظران مدل ها و معیارهایی اظهار شده است که نمونه آن شاخص های مورد توجه  مشاوره گیری مدل گوکلنان است:

شاخص های مورد توجه در مشاوره گیری با توجه به مدل گوكلنان

معیارهایی که در مشاوره گیری برا ی امور تجاری ضروری بنظر می رسد:
1- خلاقیت
2- انسجام
3- دانش
4- كاربردی و عملی

فرایند تصمیم گیری درباره مشاوران

برای به كارگیری و استخدام مشاورتبلیغات فرایند زیر می تواند راهنمای خوبی برای شركت ها و سازمان ها باشد:
1-    تشخیص مسائل و متغیر های مشاوران: تجزیه و تحلیل متغیرهای انتخاب مشاور، علم و دانش، تخصص، زمان، مكان، محیط، اقتصاد، پشتیبانی، روانی، اجتماعی، شخصیتی، فن آوری، فرهنگی و سیاسی، سازمانی  و غیرسازمانی، مادی و غیرمادی، بررسی انتظارات مشاوران.
2-  تشخیص مشاوران مربوطه: سیستمی، استراتژیكی.
3-    انتخاب بهترین مشاور :

درتعیین و شناخت مشاوران تبلیغات، مسائل زیر حائز اهمیت است:

– بررسی میزان تجانس و عدم تجانس فعالیت های مشاوران در زمینه تبلیغات
– هماهنگی نقش و ادراك منابع شركت مشاور
– در نظرگرفتن ارزیابی های ذهنی و عینی شركت های مشاوره
– لزوم توجه به پیش فرض های مشاوران قبل ازتصمیم و پیامدهای بعد از تصمیم
– سرعت عمل مشاوره
– ضرورت توجه به تنوع و رشد نیازهای سازمان به توجه به توانایی های مشاوران
– كشش به علوم و تكنولوژی و توجه آنها به این موضوع در مشاوره
– توجه به ارزش های سازمان و مشاوران
– نقش زیر گروه های مشاوران در ارائه مشاوره به سازمان ها

مدل های تصمیم گیری درباره مشاوران

مدل های مختلفی برای تصمیم گیری مشاوران برای امور تجاری، مدیریتی،‌ بازاریابی و تبلیغاتی وجود دارد كه این مدل ها برای تصمیم گیری دقیق و اثربخش یك مشاور می تواند برای سازمان ها و شركت مؤثر باشد به ویژه گاهی برخی از پروژه های تبلیغاتی ازچنان اهمیتی برخوردارند كه موفقیت آن پروژه به توانایی و مهارت مشاور بستگی دارد. حال برخی ازمدل های مختلف تصمیم گیری درباره مشاوران تبلیغاتی:

1-  مدل مختلط
2-  مدل عقلایی و منطقی
3-  مدل مشاركتی
4-  مدل اثربخشی
5-مدل تمركز بر بازده

اهم نقش های مشاوران در پروژه ها

1- نقش ارتباطی
2- نقش اطلاعاتی
3- نقش تصمیم گیر

برای مشاوره متغیرهایی درنظر گرفته شده است؛ لذا موارد زیر را برای به كارگیری مشاوره و شركت های مشاوره در امور بازرگانی و تبلیغات ضروری و مهم می داند:

1- مهارت: فنی، انسانی، ادراكی، تشخیص و تجزیه و تحلیل، حل مسائل رایانه ای
2- رفتار: ارزشی، شخصیتی، ادراك، طرزنگرش، انگیزش
3- توانایی: تحصیلات، تجربه، توان ذهنی، توان فیزیكی، جنسیت، سن

موارد ارزیابی فردی مشاوران

توانایی عمومی، تجربه مرتبط با تخصص، تجربه دركار با تجهیزات،  تجربه دركار در رابطه با محل كار،  قدرت تطابق و تعادل ثابت، خودآگاهی، قدرت همكاری و هماهنگی، توانایی كلامی و غیركلامی

نمونه ای از مراحل انجام  یک پروژه مشاوره تبلیغات

به منظور آشنایی بیشتر با انجام وظایف مشاور تبلیغات به نمونه ای از مراحل انجام یک پروژه پرداخته می شود:
1- تحقیق و پژوهش: تحقیق و پژوهش و ارزیابی اثربخشی تبلیغات سازمان در سه زمان گذشته و حال و آینده، بررسی فعالیت های تبلیغی رقبا و پیش بینی و تدوین استراتژی مبارزه تبلیغاتی.

2- طراحی برنامه و کمپین تبلیغاتی: تدوین و ارزیابی اهداف تبلیغاتی سازمان، تدوین کمپین های تبلیغاتی، طراحی پیام، طراحی هویت رسانه ای، طراحي روابط عمومی كارآمد و اثربخش و يكپارچه سازي ابزارهای متنوع تبلیغات در جهت اطلاع رسانی و متقاعد ساختن مشتریان به استقبال از محصولات و خدمات، شناسايي ترکیب مطلوبی از رسانه ها (media mix) برای انتقال پیام.

3- اجرا با نظارت مشاور:  اجرای سیستم جامع تبلیغاتی، تشکیل تیم تبلیغات در سازمان، سامان دهی و سیستم ها و رسانه ها و فعالیت های تبلیغاتی، تشکیل کمیته تبلیغات سازمان و تنظیم صورت جلسات مرتبط با وظایف آن، شرکت در جلسات اتاق فکر، تشکیل گروه خلاقیت و تولید ایده، نظارت و ارزیابی مجریان و شرکت های تبلیغاتی طرف سازمان، ارزیابی رسانه ای، نظارت بر عملکرد و هزینه و زمان اجرای کلیه پیمانکاران تبلیغاتی در تولید و رسانه.

خدمات مشاوره کارنیک
  • مشاوره برندینگ و هویت سازمانی
  • انجام پروهش و تحقیق
  • برنامه ریزی و مدیریت کمپین تبلیغاتی
  • اتاق فکر و ایده پردازی
  • ملزومات اجرایی کمپین تبلیغاتی شامل:

*  آتلیه طراحی گرافیک
*  آتلیه عکاسی تبلیغاتی و صنعتی
*  گروه تصویربرداری تبلیغاتی و صنعتی
*  مجموعه کامل چاپ و پس از چاپ

Project Goal
Client
Technologies Involved
Project Goal

بروزرسانی مطالب

Client

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Technologies Involved
  • Photoshop
  • Illustrator
  • HTML
  • CSS

Related Photos

[us_gallery ids=”4995,4918,2733″ columns=”6″ type=”s”]

فهرست