کمپین و تبلیغات محیطی

سازمان فرهنگ و ارتباطات

تبلیغات عینک ستاره شب

نشست تخصصی فاجعه منا

ورک شاپ دانشگاه امیرکبیر، ایران و آلمان

جشنواره مشکات 3، شهرداری تهران

فهرست